KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:


   UBND HUYỆN KRÔNG NÔ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM              Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số:…./KH-LTHG                               Đăk Mâm, ngày … tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017- 2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-GDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Nô về việc xây dựng Kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018, trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm xây dựng Kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018 như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Mục đích

Công tác tuyên truyền về Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2017- 2018 nhằm nâng cao nhận thức, làm rõ chủ trương, chính sách cũng như những chỉ đạo, điều hành của Phòng GDĐT huyện về Giáo dục và Đào tạo để xã hội hiểu đúng, ủng hộ và chia sẻ với các hoạt động của nhà trường. Từ đó tạo sự đồng thuận của xã hội, các cấp, các ngành, lãnh đạo địa phương trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo tinh thần Nghị quyết 29- NQ-TW.

 1. YÊU CẦU

Nội dung tuyên truyền phản ánh đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục

Nhanh chóng nhận diện, dự báo các vấn đề “nóng” để chủ động kịp thời có phương án xử lý đúng đắn vào tạo sự cộng hưởng cao.

 1. TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN

Tập trung truyền thông những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017- 2018; đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

 1. Về giáo dục tiểu học:

Trọng tâm truyền thông về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT, phương pháp giáo dục VNEN và các phương pháp dạy học mới; Các Quy định, Chỉ thị, công văn về dạy thêm, học thêm (chuyên môn nhà trường làm đầu mối)

 1. Về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

Trọng tâm  truyền thông về chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới ( BGH, tổ trưởng chuyên môn, BCH Công đoàn làm đầu mối).

 1. Về cơ sở vật chất:

Trọng tâm truyền thông về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới ( bộ phận Kế toán, thư viện thiết bị làm đầu mối)

 1. Về công nghệ thông tin:

Trọng tâm truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục (Nhân viên thư viện thiết bị và giáo viên dạy tin học làm đầu mối).

 1. Về Tài chính- Kế hoạch:

Trọng tâm truyền thông về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, tài chính giáo dục; chính sách học phí, thu chi đầu năm học (Hiệu trưởng, kế toán và GVCN làm đầu mối)

 1. Về Giáo dục thể chất:

Trọng tâm truyền thông về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường theo định hướng phát triển toàn diện đức- trí- thể – mỹ; phòng chống đuối nước, tại nạn thương tích, phòng chống bạo lực; trường học an toàn (Tổng phụ trách, GV dạy thể dục làm đầu mối)

 1. Về công tác chính trị tư tưởng:

Trọng tâm truyền thông về giáo dục đào tạo, lối sống, pháp luật cho học sinh, trong đó gắn với giáo dục ngoại khóa, các giờ chào cờ, sinh hoạt lớp để có các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường (BGH, Tổ chuyên môn, TPT và nhân viên y tế làm đầu mối)

 1. Về Công tác thanh tra, kiểm tra:

Trọng tâm truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo; truyền thông về việc các cơ quan, đơn vị, trường học chấp hành chính sách, chỉ đạo của phòng GDĐT (Ban kiểm tra nội bộ trường học làm đầu mối)

 1. Về dạy và học Ngoại ngữ theo đề án NNQG 2020:

Trọng tâm truyền thông về kiểm định, đánh giá chất lượng dạy học ngoại ngữ; thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (BGH và giáo viên dạy tiếng Anh làm đầu mối)

 1. Truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó có chương trình các môn học; lộ trình và các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa mới (Hiệu phó và GV trực tiếp giảng dạy làm đầu mối)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ban giám hiệu:

          Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát các bộ phận có liên quan thực hiện; Quy định đăng tin bài và các văn bản liên quan đến nội dung cần truyền thông để CBGVCNV lên trang Web nhà trường hoặc triển khai trực tiếp thông qua họp HĐSP, họp chuyên môn các văn bản liên quan. Nghiên cứu và giải đáp những ý kiến có thể giải quyết, những vấn đề không giải quyết được theo thẩm quyền thì báo cáo cơ quan cấp trên.

 1. Tổ trưởng chuyên môn:

Có trách nhiệm triển khai đến tổ viên các nội dung được lĩnh hội từ BGH, từ Web các nội dung liên quan đến chuyên môn, đến chế độ chính sách, đến quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong nhà trường.

Có trách nhiệm giải thích những vấn đề liên quan đến chuyên môn như: Nội dung chương trình, soạn giảng, giáo dục học sinh,…..với những vấn đề có thể giải quyết được. Những vấn đề không thể giải đáp thì báo cáo BGH giải quyết.

 1. Công đoàn:

          Có trách nhiệm tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của viên chức ngành giáo dục; các chế độ chính sách người lao động, người học.

 1. Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách:

          Có trách nhiệm tuyên truyền về vai trò, nhiệm vụ đoàn viên trong nhà trường về chăm sóc, giáo dục thế hệ đội viên nhi đồng.

 1. Bộ phận kế toán:

          Có trách nhiệm tuyên truyền về các văn bản liên quan đến tài chính, về cơ sở vật chất, chế độ người lao động, người học.

 1. Phụ trách trang thông tin điện tử:

Cập nhật, đăng tin bài khi có tin bài đã duyệt từ Hiệu trưởng; Cập nhật thông tin trang quản lý giáo dục nhà trường; rà soát, thông báo đến GVCN cập nhật thông tin quản lý học sinh.

 1. Cán bộ phụ trách y tế học đường:

          Có trách nhiệm tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe học sinh

 1. Cán bộ phụ trách thư viện:

Tổ chức giới thiệu sách, báo, tạp chí, văn bản liên quan mọi lĩnh vực hoạt động thuộc ngành giáo dục.

Trên đây là kế hoạch công tác truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018 của trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, yêu cầu các bộ phận và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

– Các PHT (p/h t/h);

– Tổ, khối trưởng (t/h);

– Các đoàn thể (p/h t/h);

– Lưu VT./.