Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Số: 15/2017/TT-BGD&ĐT 09/06/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ giáo dục và đào tạo.
Số: 30/2014/TT-BGDĐT Số: 22/ 2016-TT-BGD ĐT 22/09/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số: 35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Thông tư HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC
Số: 59/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số: 51/2012/QĐ-TTg 16/11/2012 Thông tư Quy định về chế dộ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
Số: 01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư Điều lệ trường Tiểu học ( Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số 15/2009/TT-BGDĐT 16/07/2009 Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học