Đỗ Thị Khuyên Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0976760357 [email protected] Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Nguyễn Bá Sáng Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0947388146 [email protected] Quyết định điều động về trường từ ngày 01/11/2017.